Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Quyền sử dụng đất thuê thương mại dịch vụ (thuê đất trả tiền 1 lần) và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ số 2/32 Cao Thắng, phường 5, quân 3, TP.HCM

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III
Giá khởi điểm: 30,400,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/06/2019 đến hết ngày 22/06/2019
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 0000-00-00 ngày
Tiền đặt trước: 2,147,483,647 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/07/2019 đến hết ngày 04/07/2019
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Thửa đất:

+ Thửa đất số: 32, tờ bản đồ số 7, Bộ Địa chính phường 5, quận 3 (tài liệu năm 2001).

+ Địa chỉ: 2/32 đường Cao Thắng, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

+ Diện tích: 233,2 m2 (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba phẩy hai mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ (văn phòng làm việc);

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm, kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2015;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần (theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Công trình xây dựng: nhà văn phòng

+ Diện tích xây dựng: 162,3 m2 (Một trăm sáu mươi hai phẩy ba mét vuông);

+ Diện tích sàn: 162,3 m2 (Một trăm sáu mươi hai phẩy ba mét vuông);

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;

+ Cấp công trình: 2.

Xem tài sản khác